animácia
Rozvoj tímov

Indoor

>> OUTDOOR

TÍMOVÁ DIAGNOSTIKA


Tímová diagnostika je nástroj, ktorý identifikuje:
 • prirodzený potenciál tímu
 • silné a slabé stránky jednotlivcov
 • sily pôsobiace za a proti zvyšovaniu efektivity tímu
Súčasťou tímovej diagnostiky sú:
 • psychodiagnostické testy a dotazníky
 • pozorovanie pri plnení individuálnych a tímových úloh
 • pozorovanie v pracovnom procese
 • spätná väzba členov tímu na silné a slabé stránky ich spolupráce
Je vhodná pre tímy, ktoré:
 • potrebujú podávať trvalo vysoké výkony
 • čakajú nové náročné úlohy
 • novo vytvorené tímy

TRÉNING ROZVOJA EFEKTÍVNEJ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE


Tréningy tímovej spolupráce napomáhajú zvyšovať efektivitu a synergiu tímov cez:
 • prelomenie bariér a vytvorenie pozitívnych väzieb
 • lepšie vzájomné spoznanie sa a porozumenie myslenia a jednania druhých
 • spoznanie tímového potenciálu a rozvojových oblastí
 • rozvoj tímových kompetencií a emocionálnej inteligencie
 • Program tréningov je postavený na experienciálnom učení sa cez vlastné skúsenosti pri riešení problémových tímových aktivít s postupne narastajúcou náročnosťou, riešenie kreatívnych zadaní a prípadových štúdií.
Súčasť tréningov je aj tvorba akčných plánov, v ktorých sa definujú konkrétne kroky rozvoja, ktoré povedú k zvýšeniu efektivity tímu.

Tréning tímovej spolupráce je vhodný pre:
 • novovytvorené tímy
 • tímy s nízkou efektivitou alebo konfliktami
 • tímy po reštrukturalizácií

KOUČING TÍMOV


Koučing tímov je séria krátkych stretnutí pracovných tímov, ktorých cieľom je pomôcť účastníkom k zvýšeniu efektivity cez spoločnú identifikáciu problémov a hľadanie ciest ich riešenia. Zameranie stretnutí sa orientuje na súčasné problémy ako aj dlhodobé úlohy.

Stretnutia trvajú niekoľko hodín, nasledujú po sebe v mesačných intervaloch po dobu pól roka až jeden rok.

Proces tím koučingu je nasledovný:
 • definovanie spoločných úloh, problémov
 • hľadanie ciest plnenia úloh cez rozpoznanie a mobilizáciu zdrojov a výmenu skúsenosti
 • vytvorenie akčných plánov
 • aplikácia plánov do praxe
 • zhodnotenie vhodnosti použitia daného nástroja, postoja pri plnení úlohy, jeho efektivita a dopad
Koučing tímov je vhodný pre pracovné skupiny a tímy, ktoré:
 • čakajú nové náročné ciele a úlohy
 • pre tímy, ktoré potrebujú zvýšiť svoju efektivitu a výkonnosť
 • skupiny manažérov, ktorí potrebujú zvýšiť efektivitu vzájomnej spolupráce svojich oddelení