animácia
Poradenstvo v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov

Poradenstvo v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov

Cieľom poradenských projektov je zvyšovanie efektivity a výkonnosti zamestnancov a firemných procesov. V poradenských projektoch vychádzame z analýzy súčasného stavu a definovania cieľového stavu. Následné tvoríme poradenský projekt – cestu optimálneho dosiahnutia cieľa.

Kvalitne vytvorený systém rozvoja ľudských zdrojov zaisťuje plnenie úloh zamestnancov a tým prispieva k dosahovaniu celopodnikových cieľov.

V oblasti poradenstva ponúkame nasledovné služby:
 • identifikácia rozvojových potrieb
 • nastavenie systému vzdelávania
 • hodnotenie potenciálu zamestnancov

IDENTIFIKÁCIA ROZVOJOVÝCH POTRIEB


Identifikáciou rozvojových potrieb sa zisťuje rozdiel medzi požadovaným stavom rozvoja kompetencií zamestnanca a reálnym stavom. Je postavená na kombinácií potrieb organizácie a zamestnanca. Dôležité je pri tom vychádzať z viacerých zdrojov a vybrať tie, ktoré prinesú objektívny obraz potrieb.

Pri identifikácií rozvojových potrieb vychádzame:
 • zo strategických a akčných cieľov organizácie a oddelenia
 • požiadaviek pracovného miesta
 • individuálnych kompetencií zamestnanca
 • pracovného výkonu zamestnanca
Identifikácia rozvojových potrieb je vstupný materiál, ktorý je potrebný pre tvorbu efektívneho vzdelávacieho systému.
Pomáhame pri výbere vhodných nástrojov identifikácie rozvojových potrieb, ich správnom použití a vyhodnotení.

NASTAVENIE SYSTÉMU VZDELÁVANIA


Nastavenie systému vzdelávania je optimalizáciu prepojenia medzi:
 • Identifikáciou vzdelávacích potrieb
 • Vytvorením plánu vzdelávania
 • Realizáciou vzdelávacích aktivít
 • Hodnotením vzdelávacích aktivít
 • Využitím získaných vedomosti a zručnosti
 • Hodnotením ich využitia a uplatnenia v praxi
Súčasťou efektívneho systému vzdelávania je jeho prepojenie na stratégiu rozvoja firmy a ostatné HR procesy.
Pomáhame pri tvorbe a nastavovaní systému vzdelávania, ako nástroja riadenia rastu zamestnancov a zvyšovania ich pracovného výkonu.

HODNOTENIE POTENCIÁLU ZAMESTNANCOV


Hodnotenie potenciálu zamestnancov napomáha pri:
 • posúdení kvalít a oblasti rozvoja zamestnancov
 • vytypovaní potenciálnych manažérov z nižších riadiacich úrovní
Využívame tieto nástroje hodnotenia potenciálu zamestnancov:
 • 360 stupňová spätná väzba
 • development center