animácia
Tréningy rozvoja interpersonálnych a manažérskych zručností

Tréningy rozvoja interpersonálnych a manažérskych zručností

Tréningy sú určené pre jednotlivcov a celé tímy, pokiaľ majú potrebu:
 • získať základné zručnosti a vedomosti v uvedených témach
 • rozviť základné zručnosti a vedomosti na excelentnú úroveň
Tréningy slúžia na rozvoj konkrétnych zručností a vedomostí a napomáhajú skvalitneniu a vyššej efektivite pri práci s vonkajším a vnútorným klientom. Tréningy sú robené interaktívne s maximálnou aktívnou účasťou účastníkov. Sú robené experienciálnym spôsobom, učením sa cez vlastné skúsenosti. Súčasťou tréningu sú:
 • teoretické bloky
 • nácvik modelových situácií spojených so spätnou väzbou
 • riadená výmena skúsenosti
 • skupinová a individuálna práca na riešení prípadových úloh
 • hand-out, ktorý majú účastníci k dispozícií
 • video tréning a video analýza

TRÉNINGY ZAMERANÉ NA ROZVOJ INTERPERSONÁLNYCH ZRUČNOSTI:

 • efektívna komunikácia
 • telefonická komunikácia
 • zvládanie stresových situácii
 • riešenie konfliktov
 • asertivita
 • vyjednávanie
 • sebapoznanie a osobnostný rozvoj
 • emočná inteligencia

TRÉNINGY ZAMERANÉ NA ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ:

 • budovanie a vedenie tímov
 • motivácia podriadených
 • time manažment a stres manažment
 • zvládanie ťažkých situácií v tíme
 • manažment zmeny
 • vedenie porád
 • prezentačné zručnosti
 • vedeniu hodnotiaco – motivačných pohovorov
 • mediácia a facilitácia konfliktov v tíme
 • projektový manažment
 • koučing - efektívny nástroj rozvoja zamestnancov

TRÉNINGY ZAMERANÉ NA ROZVOJ PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ

 • predajné zručností
 • predaj po telefóne