animácia
Vzdelávanie a rozvoj líniového manažmentu výrobných firiem

Vzdelávanie a rozvoj líniového manažmentu výrobných firiem

Pri vzdelávaní líniového a stredného manažmentu výrobných firiem vychádzame zo špecifík tejto skupiny a im prispôsobujeme formy a metódy vzdelávania a rozvoja tejto skupiny.

Stredný a nižší manažér výrobnej firmy tradične:
 • dobre ovláda technológie a ľudí posudzuje podľa ich odbornosti
 • je praktický a konajúci
 • kognitívny a konkrétny
Preto vzdelávanie pre túto skupinu je potrebné zamerať:
 • prakticky
 • na súčasné potreby manažéra
 • vzdelávanie napojiť priamo na potreby pracovného prostredia
Pre stredný a nižší manažment výrobných firiem sú vhodné nasledujúce tréningy:
 • Riadenie a vedenie ľudí
 • Vedenie motivačno-hodnotiacich pohovorov
 • Vedenie porád
 • Dávanie spätnej väzby
 • Riešenie konfliktov
 • Krízový manažment
 • Tímová spolupráca
 • Zvládanie stresu
 • Základy koučingu

Tieto tréningy reflektujú potreby, s ktorými sa denne stretávajú nižší a stredný manažéri výrobných firiem.
Popri vzdelávaní nižšieho manažmentu výrobných firiem ponúkame aj poradenské služby v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ktoré sú prispôsobené tejto cieľovej skupine.

Nastavenie systému rozvoja a vzdelávania vo výrobných firmách


K efektívnemu využitiu investovaných prostriedkov do rozvoja zamestnancov je dôležitý súlad a funkčné prepojenie celého systému rozvoja a vzdelávania.

Pod nastavením systému vzdelávania rozumieme hlavne optimalizáciu prepojenia medzi:

 • Identifikáciou vzdelávacích potrieb
 • Vytvorením plánu vzdelávania
 • Realizáciou vzdelávacích aktivít
 • Hodnotením vzdelávacích aktivít
 • Využitím získaných vedomostí a zručností
 • Hodnotením ich využitia a uplatnenia v praxi
Súčasťou efektívneho systému je nielen úprava procesov a interných predpisov v oblasti rozvoja a vzdelávania, ale aj prepojenie na ostatné HR procesy, ako aj na Stratégiu rozvoja firmy.

Assessment a Development centrá v prostredí výrobných firiem


Dôležitým a dnes už takmer nevyhnutným nástrojom na identifikáciu potenciálu zamestnancov je Assessment a Development centrum.

Problémom dnešných spoločností ponúkajúcich tieto produkty je malé porozumenie práve prostrediu výrobných firiem a preto malé prispôsobenie týchto aktivít ich špecifickým potrebám.

Z našej praxe sme identifikovali tieto najväčšie problémy pri realizácii Assessment a Developement centier vo výrobných firmách:

 • Klasické modelové situácie majú malú výpovednú hodnotu (nižší manažment, operátorské/robotnícke pozície)
 • Účastníci nerozumejú dôvodu konania Developement centier – považujú ho za školenie
 • Menšia validita klasického Developement centre
V tejto oblasti pomáhame firmám vytvoriť Assessment a Development centrum takým spôsobom aby reagovalo na špecifiká zamestnancov a prostredie výrobných firiem.

Akadémia Majstrov


 • cielene rozvíja kľúčové manažérske zručnosti Majstrov
 • zameriava sa na dlhodobé pôsobenie na ich manažérsky potenciál
 • prispôsobuje použitie manažérskych zručností špecifikám skupiny Majstrov
 • pomáha aplikovať získané vedomosti do ich praxe
 • monitoruje ich dlhodobý rozvoj
 • rozvíja v Majstroch moderné manažérske myslenie